«چشم پوشی از بازاریابی اینترنتی مانند این است که کسب و کاری راه بیندازید، ولی به کسی نگویید!»